Regulamin sklepu Des Arte.pl

I.Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę Des Arte Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-363) przy ul. Nowy Świat 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372844, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272644346 oraz REGON 142723560, o kapitale zakładowym 166.600,00 złotych, email: bizuteria@desarte.pl, nr telefonu: + 48 22 826 44 66

 

2. Zamawiającym (zwanym również KLIENTEM) może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która po prawidłowym przejściu procedury rejestracyjnej w serwisie uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Des Arte.

 

3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Des Arte oznacza akceptację przez KLIENTA zasad sprzedaży, wynikających z niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje go do ich przestrzegania.

 

II. Składanie zamówień

 

1. Zamówienia można złożyć, korzystając z formularza zamówienia na stronie internetowej sklepu, jak również drogą elektroniczną pod adres: bizuteria@desarte.pl

Złożenie zamówienia stanowi potwierdzenie KLIENTA odnośnie zapoznania się i akceptacji opisu obiektu znajdującym się na stronie internetowej sklepu.

 

2. Des Arte nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Zamawiającego nieprawidłowych danych.

 

3. Des Arte informuje, że dane osobowe podane przez KLIENTA, zbierane są na zasadzie dobrowolności, służyć będą realizacji zamówienia i nie będą nikomu udostępnione, z wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielania informacji określonych w przepisach ustaw oraz gdy Zamawiający wyrazi na to zgodę. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. poz. 622 z później zm.), Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

 

4. Złożenie oferty przez KLIENTA jest każdorazowo potwierdzane przez Des Arte w ciągu 48 godzin od otrzymania informacji o złożeniu oferty przez Zamawiającego. Potwierdzenie to nie stanowi oświadczenia woli Des Arte w przedmiocie przyjęcia oferty Zamawiającego i ma wyłącznie charakter informacyjny.

 

III. Płatności

 

1. Ceny biżuterii i zegarków i usług znajdują się na stronie internetowej Des Arte, podane są w PLN i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 

2. Podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego.

 

3. Na życzenie KLIENTA, zgłoszone przed wysyłką biżuteria i zegarki, do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT-MARŻA. W tym celu, w formularzu zamówienia należy podać wszystkie dane niezbędnie do wystawienia faktury VAT-MARŻA. Ewentualne błędy w danych zawartych w fakturze VAT-MARŻA należy zgłosić w ciągu 5 dni od daty otrzymania faktury pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji.

 

4. Zamawiający może dokonać płatności, wybierając jedną z następujących form:

 

a) kartą płatniczą – za pośrednictwem internetowego serwisu PayU.pl dostępnego pod adresem internetowym www.payu.pl; Des Arte nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku wykorzystania przez Zamawiającego karty płatniczej podmiotu, który nie wyraził zgody na użycie jego karty.

 

b) przelewem bankowym na konto

Des Arte Sp. z o.o.

ul. Nowy Świat 48

00-363 Warszawa

mBank S.A. Swift: BREXPLPWWA3 Konto: 28 1140 2062 0000 4232 6600 1001

 

 

Płatność dochodzi do skutku w momencie uznania na rachunku bankowym Des Arte

 

W przypadku wyboru przelewu bankowego na konto, a nie płatności poprzez PayU na desarte.pl, Zamawiający powinien powiadomić o tym fakcie obsługę Des Arte pod numerem telefonu +48 795 121 572, w celu skrócenia procesu przesyłki.

 

c) gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze

 

IV. Realizacja zamówienia

 

1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że wybrany obiekt jest dostępny w magazynie sklepu.

 

2. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji w wyjątkowych przypadkach, jak np. z powodu ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych. W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek pomyłki lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego obiektu z rzeczywistością. KLIENT o takim przypadku jest zawsze uprzednio informowany przez obsługę sklepu.

 

3. Zamówiony towar dostarczany jest do miejsca wskazanego przez KLIENTA na jego odpowiedzialność i koszt. Warunki i możliwość wysyłki biżuterii i zegarków zarówno w Polsce jak i za granicę są uzgadniane indywidualnie z KLIENTEM (koszt wysyłki ustalany jest indywidualnie).

 

4. Dostawa obiektów może zostać zrealizowana kurierem poczty polskiej, pocztą tradycyjną (na życzenie i odpowiedzialność Zamawiającego) albo w formie odbioru osobistego przez Zamawiającego.

 

5. Czas realizacji zamówienia wynosi zwykle do 5 dni roboczych i jest liczony:

a) od momentu potwierdzenia przez Des Arte oferty kupna – w przypadku wybrania formy płatności gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze,

b) od momentu uznania rachunku bankowego Des Arte – w przypadku wybrania przez Zamawiającego formy płatności w drodze przelewu bankowego lub kartą płatniczą za pośrednictwem PayU.pl

 

6. W razie braku możliwości zrealizowania dostawy w terminach określonych powyżej, Des Arte skontaktuje się niezwłocznie z KLIENTEM, informując o przewidywanym terminie realizacji zamówienia.

 

V. Odbiór towaru

 

1. Odbierając przesyłkę w obecności kuriera, KLIENT powinien sprawdzić stan zewnętrzny opakowania oraz stan obiektów zawartych w przesyłce.

 

2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń obiektu w chwili jego odbioru, KLIENT zobowiązany jest do podjęcia następujących czynności:

a) sporządzenia pisemnego protokołu uszkodzenia przesyłki w obecności kuriera lub w inny sposób przyjęty u danego kuriera,

b) złożenia u kuriera reklamacji, postępując zgodnie z ogólnymi warunkami przewozu obowiązującymi u danego przewoźnika, w szczególności w odpowiedniej formie i terminie,

c) poinformowania Des Arte o zaistniałych okolicznościach telefonicznie lub w formie elektronicznej.

 

3. W przypadku przyjęcia przez KLIENTA przesyłki bez zastrzeżeń lub niepodjęcia przez KLIENTA czynności opisanych w ust. 2 lit. a-c, Des Arte nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń dostarczonych obiektów istniejących w chwili ich wydania.

 

4. W przypadku nieodebrania przez KLIENTA przesyłki od kuriera, która następnie została zwrócona przez kuriera do Des Arte, Des Arte nie odpowiada za uszkodzenie lub zagubienie przesyłki, chyba że jest to następstwem okoliczności, za które ponosi wyłączną odpowiedzialność. W takiej sytuacji Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Des Arte kary umownej w wysokości 4-krotnej wysokości kosztów danej przesyłki w terminie 7 dni od momentu upływu ostatniego dnia, w którym Zamawiający mógł odebrać obiekty od przewoźnika.

 

5. W przypadku wyboru przez KLIENTA opcji odbioru osobistego i niepodjęcia zakupionych obiektów w terminie 14 dni, Des Arte zastrzega sobie prawo do realizacji wysyłki opłaconych obiektów na koszt klienta.

 

VI. Odstąpienie od umowy przez konsumenta

 

1. KLIENT (Zamawiający) ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, bez podania przyczyny, poprzez wysłanie do Des Arte pisemnego oświadczenia mailem pod adres: bizuteria@desarte.pl lub pod adres pocztowy: Des Arte Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 48, 00-363 Warszawa.

 

2. W powyższym przypadku Zamawiający powinien niezwłocznie skontaktować się z Des Arte w celu ustalenia szczegółowych warunków zwrotu towaru.

 

3. Des Arte zwróci Zamawiającemu wpłacone kwoty na poczet zamówionych towarów w terminie 14 dni od momentu zwrotnego przyjęcia przesyłki przez Des Arte, pod warunkiem, że żaden z nich nie będzie nosił śladów użytkowania, w żaden sposób nie został zniszczony, uszkodzony. Stan przedmiotu sprawdza rzeczoznawca jubiler, który dokonał wcześniejszej wyceny tego przedmiotu.

4. Koszty zwrotu oraz za uszkodzenia w czasie transportu powstałe podczas transportu zwracanego lub reklamowanego towaru ponosi Kupujący.

 

VII. Reklamacje

 

1. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie obiektów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora KLIENTA.

 

2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi w przypadku stwierdzenia wady fizycznej towaru przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu.

 

3. KLIENT, w celu realizacji uprawnień wynikających z odpowiedzialności Des Arte z tytułu niezgodności zawartości przesyłki z umową, powinien złożyć Des Arte stosowne zawiadomienie oraz skontaktować się z Des Arte w celu ustalenia szczegółów postępowania reklamacyjnego w najszybszym możliwym terminie.

 

4. Zawiadomienie o niezgodności zawartości przesyłki z umową powinno zawierać: numer zamówienia, nazwę obiektu, okoliczności uzasadniające reklamację, w tym opis ewentualnej niezgodności (wady), określenie chwili ujawnienia się niezgodności pracy z umową oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych KLIENTA dla potrzeb postępowania reklamacyjnego.

 

5. Zgłoszenia reklamacyjne w zakresie odpowiedzialności Des Arte z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową należy zgłaszać pod adres poczty elektronicznej bizuteria@desarte.pl, pisemnie pod adres: ul. Nowy Świat 48, 00-363 Warszawa lub osobiście w wyżej wymienionym lokalu.

 

6. Koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z realizacją reklamacji Des Arte ponosi jedynie w sytuacji potwierdzenia się, że zgłaszana niezgodność zrealizowanego zamówienia z umową rzeczywiście istnieje i uznać ją można za wadę.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

1. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem zamówień pomiędzy sklepem internetowym Des Arte a Zamawiającym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Warszawie właściwy ze względu na siedzibę Des Arte.

 

2. Opisy obiektów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność Des Arte.

 

3. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo lub wynikających z uzyskania zgody z tytułu praw autorskich, jakiekolwiek powielanie obiektów, w szczególności biżuterii i zegarków lub ich części, jest bezwzględnie zabronione.

 

 

 

Sklep internetowy Shoper Premium